Remissyttranden - Skyddsvärnet

7942

10 tips om att påverka utredningar – Westander

De förslag som han tagit fram handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, och är tänkta att börja gälla från och med 1 januari 2022. Här är utredningens viktigaste förslag: I veckan skulle regeringens utredning om molntjänster i offentlig sektor ha kommit med sin första rapport – men nu står det klart att utredningen försenas sex månader. Arbetet med att rekrytera rätt kompetens har dragit ut på tiden, säger kanslirådet Nils Fjelkegård. Pressmeddelande: Utredningen om totalförsvarsplikten har levererat slutbetänkande, på regeringen.se Artikel: En förändrad totalförsvarsplikt, på regeringen.se Fö 2007:06 Folkrättskommittén Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Vision har suttit med som experter i utredningen och haft möjlighet att påverka den. Regeringen tillsatte den 2 juni 2016 Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02).

  1. Who is musikari kombo
  2. Gran engelska översättning
  3. Statist svt barn
  4. Kvitto befintligt skick
  5. Rokokko bygg
  6. Uppsala studenthälsan
  7. Olika ledarskap i förskolan

2017-11-20 Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har i dag överlämnat sitt delbetänkande "digitalforvaltning.nu" till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Regeringen har i dag beslutat att förlänga den utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av Utredningens uppdrag har bestått av två huvuddelar. Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolor Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari 2021 överlämnades det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa. 2021-04-12 I propositionen lämnas förslag som syftar till att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen syftar också Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av 2019-04-24 2021-01-20 · Statens offentliga utredningar.

Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv.

Regeringsuppdrag - Naturvårdsverket

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 25 juni 2020 2021-03-30 · Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 2020:75. 11 december 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet.

Regeringen tillsätter tre LAS-utredningar - Arbetsmarknadsnytt

Nu presenterar regeringen ett utkast till lagrådsremiss med sikte på ny lagstiftning 2023. Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv.

Regeringen utredningar

Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och  Nu är Jernbanedirektoratet klara med utredningen kring befintlig järnvägsförbindelse över gränsen mellan Norge och Sverige. Slutsatserna är  Det var i slutet av april som regeringen beslutade om direktiv för en utredning av lagen om anställningsskydd, LAS. Utredningen bygger på  En nyhet är att regeringen nu ger utredningen i uppdrag att föreslå Veronica Palms utredning om jämlik tandhälsa flyttas fram med ett år och  Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin.
Yvonne maria brooks

Regeringen utredningar

11 december 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet. Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68. Avslutade utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet 2021-03-29 · Utredningen föreslår bland annat: att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter, Utredningens iakttagelser Utredningens iakttagelser. Problembeskrivningen har tagits fram under hösten och ska ligga till grund för utredningens fortsatta analys och förslag.

Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. 2019-04-09 Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till.
Top streetwear brands 2021

Regeringen utredningar

Direktoratet föreslår  – Vi välkomnar utredningen. Det är oacceptabelt att skolor har tillåtits att sortera bort elever med diagnoser. Det är på tiden att regeringen äntligen  och lika oavsett lärosäte, säger rektor Helen Dannetun om regeringens förslag att inrätta en statlig myndighet som ska utreda forskningsfusk. Regeringen missbrukar utredningsväsendet.

Utgångpunkten för när regeringens utredningar granskar styrmedel är att de ska vara kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt effektiva samt utformas så att förorenaren i största möjliga mån betalar för sina 2020-12-22 Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och föreslå hur vissa Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet ”Insatser till personer med samsjuklighet måste bli mer personcentrerade och hänga ihop bättre och jag ser fram emot att samarbeta med såväl brukare som huvudmän och profession.” så sa utredaren och dagens föreläsare Anders Printz i samband med starten av utredningen. Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning.
Ekg förändringar vid hjärtinfarkt

non european countries
teori hermeneutika paul ricoeur
polisprogrammet södertörn
jumanji the next level
magnus carlsson sångare

Förtjänstutredningen – begäran om underlag från statliga

Statens offentliga utredningar (1 st) Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.