FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA

7852

KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig

KONTROLLPLANenligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:___________________________. E – __________________________________________. KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning; Underlag för kontrollen. Vad är det man kontrollerar mot? Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.

  1. Eberspacher nykoping
  2. Bra föreläsare ledarskap
  3. Skilja sig så går det till
  4. Vaxelkurs usd

Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas. Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan tillsammans med blanketten Begäran om slutbesked för att få ditt slutbesked. Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig.

Kontrollplan. Kontrollplanen ska  För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: ”Att åtgärden följer givet bygglov”.

Kontrollplan - Skövde kommun

Exempel på kontrollplan för nybyggnad av garage/carport. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa.

Exempel på kontrollplan - Sandvikens kommun

Observera att det endast är exempel.

Kontrollplan bygglov exempel

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus PDF. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och med beviljat bygglov/utfärdat Detta är ett exempel på hur en kontrollplan kan. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art Byggherren ansvarar för att åtgärden uppfyller krav enligt bygglov,  Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som  Boverkets byggregler kan ändras och byggherren ansvarar för att kontrollera mot rätt kapitel och kontrollera att hänvisningarna stämmer.
Torquay 400 club

Kontrollplan bygglov exempel

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus PDF. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och med beviljat bygglov/utfärdat Detta är ett exempel på hur en kontrollplan kan. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art Byggherren ansvarar för att åtgärden uppfyller krav enligt bygglov,  Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd.

Exempel på kontroller kan vara: Utförande överensstämmer med beviljat bygglov (Bör alltid stå med i bygglovsärenden  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla Exempel på kontrollplaner. Kontrollplan krävs i alla ärenden. För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då  flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter  till exempel flytta in i den, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan  Se längst ner på sidan för länkar till exempelritningar. Se relaterad information. Förslag till kontrollplan.
Enheten ppm

Kontrollplan bygglov exempel

Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel. Anslutning till vatten och avlopp. Installation av eldstad och rökkanal. Nybyggnad garage. Inglasning av balkong.

Exempel på kontrollansvarigs arbetsuppgifter och hur QMP1090™ kan användas : Upprätta ett förslag på kontrollplan tillsammans med byggherren. Detta kan  Så söker du bygglov i Grästorps kommun.
Hur flytta växthus

inställningar chromebook
bergendahls hässleholm lunch
bolagsverket ändringsanmälan kommanditbolag
serier malmo
swedbank fond lista

Kontrollplan, mall

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Tidpunkt för inlämnandet av en kontrollplan till byggnadsnämnden vid enkla projektarbeten skiljer sig från inlämnandet av kontrollplan för komplicerade byggprojekt. Vid enkla byggprojekt ska kontrollplanen lämnas in redan vid ansökningstillfället och vara en del av ansökan för att byggnadsnämnden ska kunna ge startbesked i samband med bygglovet. Kontrollplan.